U bent hier

Home

Dit Reglement 2020 blijft geldig voor 2022

Reglement WORTELROMMELMARKT maandag 6 juni 2022

De rommelmarkt gaat door op Pinkstermaandag 6 juni 2022 en wordt ingericht door de vzw Sport- en Vriendenkring van de Strafinrichting Wortel in de dreven om en rond de Strafinrichting van Wortel.

1.  De nog open standen worden voor verhuur aan het publiek aangeboden via de website www.wortelrommelmarkt.be vanaf 15 januari 2022. De standhouders zijn verplicht op voorhand te reserveren en het inschrijvingsgeld ( 1,50 euro per meter met een minimum of veelvoud van 4 meter) op voorhand te storten op rekening nr. 979-6593966-08 op naam van S.V.K. Wortel met referentie van het toegekende standplaatsnummer.

2.  Standhouders die in 2019 op de markt stonden kunnen hun plaats in 2022 terug innemen, echter onder voorwaarde dat zij HETZELFDE AANTAL METERS (of minder) reserveren. MEER METERS WORDEN NIET MEER TOEGEKEND.

3.  UW RESERVATIE IS PAS DEFINITIEF ALS WIJ NA DE TOEZENDING VAN ONZE BEVESTIGINGMAIL HET INSCHRIJVINGSGELD HEBBEN ONTVANGEN. BIJ NIET BETALING MAG U DE MARKT ALS STANDHOUDER NIET BETREDEN.

4.  OM EEN VLOT VERLOOP VAN DE IN TE NEMEN PLAATSEN TE LATEN DOORGAAN TOONT U BIJ HET OPRIJDEN VAN DE ROMMELMARKT DE DOOR U ONTVANGEN MAIL die geldt als INSCHRIJVINGSBEWIJS !!!

5.  Standen waarvoor ingeschreven is en die niet ingenomen worden voor 7 uur 's morgens zullen door de organisatie worden hertoegekend. Hiertegen is geen verhaal mogelijk

6.  Kandidaat standhouders die NIET INGESCHREVEN hebben kunnen enkel een standplaats bekomen indien er nog beschikbare ruimte is. Zij mogen een plaats innemen NA TOESTEMMING van de inrichters.

7.  Enkel de vermelde en toegekende ruimte mag ingenomen worden. Het is niet toegelaten te koop aangeboden artikelen vast te maken aan bouwelementen van woningen of andere constructies.

8.  STANDHOUDERS DIE EEN STANDPLAATS HEBBEN AAN DE OMHEINING VAN DE GEVANGENIS DIENEN HUN KOOPWAAR OP MINSTENS 3 (drie) METER AFSTAND HIERVAN TE BEWAREN EN ER ZEKER GEEN VOORWERPEN TEGEN TE PLAATSEN!  BIJ OVERTREDING WORDEN DE VOORWERPEN IN BESLAG GENOMEN EN TERUG BEZORGD NA DE ROMMELMARKT.

9.  De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor schade door de standhouder(s) aan derden toegebracht, met inbegrip van roerende of onroerend goederen.

10.   De standen worden geopend vanaf 06:00 uur en uiterlijk om 17:00 uur gesloten of na overleg met de organisatoren en alle betrokkenen. De standen zullen tegen 18:00 uur volledig ontruimd worden, zodanig dat alle wegverkeer vanaf 18:00 uur normaal kan verlopen. Tijdens het laden en lossen zal de deelnemer er over waken dat zijn voertuig geen hindernis vormt voor andere deelnemers en/of voor het doorgaand verkeer en/of de hulpdiensten.

11.   De opritten van de omliggende woningen mogen niet gebruikt worden als standplaats tenzij deze gebruikt worden door de bewoners zelf of gevolmachtigden.

12.   Het is verboden op de rommelmarkt volgende artikelen te verkopen of gratis aan te bieden:

a.  Alle voedingsmiddelen ( frieten, hotdogs, hamburgers, braadworsten, snoepgoed, belegde broodjes, dranken enz.)

b.  (droog)bloemen, planten, bloembollen, levende dieren,  koppies van CD’s, en cassettes of andere mediadragers en artikelen, waarvan de verkoop op openbare  markten verboden is.

c.  Publicaties die de goede zeden aantasten, ivoor, opgezette dieren, farmaceutische producten, edele metalen, gesteente, wapens en onderdelen van wapens, munitie, medische apparatuur, rookwaren en alle andere goederen waarvan de verkoop verboden is door het KB van 3 april 95 (wetgeving op de ambulante handel).

d.  Nieuwe artikelen mogen eveneens niet verkocht worden in die mate dat ze naar aantal en uitzicht gangbare handelswaar kunnen zijn. Goederen, die strijdig met dit artikel aangeboden worden, zullen door de inrichters verwijderd worden en in bewaring gehouden worden tot na de rommelmarkt. Overtredingen van de wetgeving op de ambulante  handel en handelingen strijdig met dit reglement worden aan de bevoegde overheden gemeld.

13.   De inrichters, vzw Sport- en Vriendenkring Strafinrichting, Wortel beheren de uitbating van drankgelegenheden op het parkoers van de rommelmarkt.

14.   Retro-Rent, gevestigd te Herselt, heeft het alleenrecht om op het parcours van de rommelmarkt ijscrème en warme wafels te verkopen. Señorsnacks, gevestigd te Geel, heeft het alleenrecht op de catering (frieten, hamburgers, en andere snacks).

15.   Bij opruiming worden afval, dozen en alle andere verpakkingsmaterialen terug meegenomen door de deelnemer. Iedere deelnemer verlaat zijn/haar stand, in dezelfde omstandigheden zoals hij/zij deze aantrof bij aanvang.

16.   De inrichters houden verder contact uitsluitend met de deelnemer betaler, tenzij dit anders wordt afgesproken.

17.   In geval van ongeval, noodgeval of enig ander geval van heirkracht en op verzoek of bevel van de inrichters, politie, hulpdiensten en alle andere bevoegde personen, kan iedere standhouder verzocht worden de verkoopsruimte vrij te maken en vrij te houden. In voorkomend geval is noch terugbetaling van de deelnamekosten, noch enige andere vergoeding voorzien.

18.   De inrichters, samen met de politie en het gemeentebestuur van Hoogstraten, staan in voor het toezicht en de naleving van dit reglement en de orde op het parkoers.

19.   Door deelname verklaart iedere deelnemer zich akkoord met dit reglement. Geschillen die voortvloeien uit situaties die niet in dit reglement zijn opgenomen, worden ter plaatse en zo spoedig mogelijk, in de meest gunstige zin opgelost. Deelnemers (standhouders en/of bezoekers) die zich niet schikken naar het reglement of naar een overeenkomst na geschil, worden verzocht onmiddellijk de rommelmarkt te verlaten. In voorkomend geval is terugbetaling van de deelnamekosten noch enige andere vergoeding  voorzien.

20.   HET IS VERBODEN OM MUZIEK TE ( LATEN ) SPELEN OP UW STAND !!! BIJ INBREUK KUNNEN AUTEURSORGANISATIES DIT OP U VERHALEN. DE ORGANISATIE KAN HIERVOOR NIET VERANTWOORDELIJK WORDEN GESTELD.

21.   Onvoorziene gevallen worden door de Raad van Bestuur van vzw Sport- en Vriendenkring Strafinrichting Wortel beslecht.

22.   Dit reglement werd opgesteld en goedgekeurd door het bestuur van de vzw Sport- en Vriendenkring Strafinrichting te Wortel.

23.   Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

 

De inrichters.